85 năm thành lập Đảng và khánh thành tượng đài mẹ Việt nam anh hùng năm 2015

85 năm thành lập Đảng và khánh thành tượng đài mẹ Việt nam anh hùng năm 2015